Medows Dog Park, Sandys Birthday 11 01 2013, New Port Richey FL - SoundLight